Luopuminen perinnöstä on mahdollista kuolinpesän osakkaalle sekä muulle perinnönsaajalle.

Kuolinpesän osakkuus

Kuolinpesällä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka syntyy henkilön kuoltua. Kuolinpesään kuuluu varoja ja velkoja sekä oikeuksia ja velvollisuuksia. Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentin saajat ja eloonjäänyt puoliso. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi kuolinpesässä voi olla myös muita asianosaisia tai oikeudenomistajia.

Luopuminen perinnöstä

Kuolinpesän osakkaalla on ehdoton oikeus luopua perinnöstä. Osakkaan luopuessa perinnöstä, on luopuminen tehokas, kun se on tehty kokonaan ja ehdoitta. Mitä tarkoittaa, että perinnöstä on luovuttava kokonaan? Se tarkoittaa sitä, että osakkuusaseman (eli perilliaseman) perusteella omaisuutta saavan on joko otettava perintösaanto vastaan kokonaan tai sitä ei saa ottaa vastaan ollenkaan. Perinnöstä luopuva osakas ei siis voi tehdä osittaista perinnöstä luopumista.

Luopuminen perinnöstä on mahdollista tehdä joko ennen perittävän kuolemaa tai perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä tapahtuva luopuminen perinnöstä tapahtuu yleensä siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin ja saa tulevaa lakiosaansa vastaavan korvauksen niin ikään perinnönjättäjän eläessä. Perinnöstä luopuminen perinnönjättäjän kuoleman jälkeen tulee tehdä kirjallisesti luopujan allekirjoittamalla asiakirjalla, jotta se on pätevä. Asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse ulkopuolisten todistajien todistaa oikeaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.