Aluehallintovirasto edistää toimivalueellaan alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Kukin aluehallintovirasto hoitaa tehtäviään omalla toimialueellaan, mutta joitakin tehtäviä on myös keskitetty tietyille virastoille.

Aluehallintoviraston tehtäviä

Kolme keskeistä vaikuttavuustavoitetta ovat: 1. Peruspalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen, 2. Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen, sekä 3. Asuin- työ- ja elinympäristön terveellisyyden ja turvalllisuuden parantaminen.

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvia tehtäviä on mm. opetus ja sosiaalitoimen palveluiden järjestämisen lainmukaisuuden valvonta. Toiseen liittyy paitsi oikeusturvakysymyksiin liittyvä informaatio ohjaus, mutta myös konkreettinen laillisuusvalvontatoimi eräissä valitus- ja oikaisuasioissa. Kolmanteen vaikuttavuuskategoriaan kuuluu mm. ympäristöterveyshaittojen arviointi, työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta, sekä ymäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset luvat.

Aluehallintovirastojen edeltäjänä toimivat nyt jo lakkautetut lääninhallitukset.

Rakenne

Aluehallintoviraston toimintaa johtaa ylijohtaja. Käytännössä toiminta jakautuu omiin vastuualueisiin. Kullakin vastuualueella on päällikkö ja riittävä määrä tarvittavaa erityisosaamista.

  • opetus- ja kulttuuritoimi
  • pelastustoimi ja varautuminen
  • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
  • työsuojelu
  • ympäristöluvat.

Suomessa on seitsemän aluehallintovirastoa, joista kuusi manner-Suomessa. Kaikkien virastojen hallintotehtäviä hoitaa keskitetysti oma vastuualue, joka on sijoitettu Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteyteen. Hallinnon henkilöstö toimii kuitenkin hajautetusti eri toimipisteissä. Aluehallintoviraston sivuilta löytyy tietoa aluehallintovirastoista ja toiminnasta.

Aluehallinvirastojen ohjaus kuuluu valtionvarainministeriölle.

Aluehallintovirasto voi sakon uhalla, teettämisuhalla tai keskeyttämisuhalla velvoittaa asianomaisen noudattamaan käskyä tai kieltoa, jonka aluehallintovirasto tai siltä pakkokeinoasiassa virka-apua pyytävä muu viranomainen on toimivaltansa mukaisesti antanut.

Aluehallintovirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä sellaisissa asioissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei ole laissa erikseen määrätty (lukuun ottamatta ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvia lupa tai hakemusasioita) jollei toimialaohjauksesta vastaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston edustaja sitä tee.

Lähde §: laki aluehallintovirastoista, asetus aluehallintovirastoista


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.