Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta

Perinnöstä luopuminen ennen perunkirjoitusta on hyvä tapa varmistaa se, että perinnöstä luopuminen on tehokas. Luopuminen kirjataan perukirjaan.

Perillinen voi luopua oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai tämän kuoltua. Yleensä perinnöstä luovutaan vasta perinnönjättäjän kuoltua. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu aikarajaa, mutta perinnöstä on luovuttava ennen kuin perillinen ryhtyy perintöön, jotta luopuminen olisi tehokas. Perintöön ryhtymisellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että perillinen ottaa vastaan perintösaannon taikka myy/vaihtaa/vuokraa tai muulla tavalla määrää omaisuudesta kuten sen omistaja. Perintöön ryhdytään, kun perillinen alkaa sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtymistä on perinnön vastaanottaminen sekä ilmoitus halukkuudesta ottaa se vastaan. Lakisääteisiin velvoitteisiin ryhtyminen, kuten perunkirjoitukseen osallistuminen, ei ole perintöön ryhtymistä, mikä ilmenee mm. tapauksista KKO 1985 II 113 ja KKO 2003:95.

Jotta ei synny epäselvyyttää siitä, onko perillinen ryhtynyt perintöön vai ei, on perinnöstä luopuminen ehdottomasti suositeltavaa tehdä ennen perunkirjoitusta. Ennen perunkirjoitusta, joka on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta, tehtävässä luopumisessa on myös se etu, että kuolinpesän tilanne tulee jo perunkirjoituksen aikana paremmin selville. Perinnöstä luopuvan perillisen tilalle tulee hänen sijaantuloperilliset, jotka saadaan perukirjaan merkittyä osakkaiksi. Verottajalle on saatava aina tieto siitä, kuka luopuu perinnöstä ja ketä hänen sijaansa tulee. Nämä tiedot käyvät ilmi perukirjasta, kun perinnöstä luopuminen tehdään ennen perunkirjoituksen toimittamista.

Perinnöstä luopuminen ei ole siis pakollista tehdä ennen perunkirjoitusta, mutta se on sekä luopujan että kuolinpesän yleisen edun mukaista tehdä niin. Luopumisen voi ilmoittaa myös perunkirjoitustilaisuudessa suoraan uskotulle miehelle, joka kirjaa luopumistahdon ilmaisun perukirjaan. Se aiheuttaa kuitenkin perunkirjoituksen toimittamisessa käytännön hankaluutta, koska luopuvan perillisen tilalle pitää tällöin merkitä hänen sijaantulevat perilliset, jotka puolestaan on selvitettävä virallisen sukuselvityksen kautta.

Jos vain on mahdollista, luopuminen kannattaa tehdä ennen perunkirjoituksen toimittamista ja ilmoittaa luopumisesta kirjallisesti perunkirjoitusta toimittavalle uskotulle miehelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.