Perinnöstä luopuminen ja vakuutuskorvaus

Perinnöstä luopuminen ja vakuutuskorvaus voidaan edellytysten täyttyessä toteuttaa ns. päällekkäin.

Lähtökohta perinnöstä luopumisessa on, että se on tehtävä kokonaan ja ehdoitta. Perinnöstä ei siis voi luopua ns. osittain ilman, että se katsotaan verotuksessa kahdeksi saannoksi; ensin perintösaannoksi ja sen jälkeen lahjoitukseksi. Perintösaannoksi katsotaan koko perintöosuuden arvo, vaikka siitä otettaisiin vastaan vain osa. Lahjoitukseksi katsotaan se osa perintöosuuden arvosta, jota perillinen ei ole ottanut vastaan. Tämän vastaanottamattoman perintöosan saaja on tästä saannosta lahjaverovelvollinen edellyttäen tietenkin, että lahjan määrä ylittää verotuksen rajan.

Vakuutuskorvauksia käsitellään verotuksessa kuitenkin hieman poikkeavalla tavalla muuhun jäämistöön verrattuna. Vakuutuskorvauksia on eri tyyppisiä ja kuoleman johdosta voidaan maksaa korvauksia samaan kuolinpesäänkin useiden eri vakuutusten perusteella. Vakuutukset ovat perinnönjättäjän tekemiä, vapaaehtoisia vakuutuksia. Kysymys voi olla puhtaasta henkivakuutuksesta tai muusta vakuutuksesta, jonka yhteydessä on vakuutuslaitoksen kanssa sovittu erillisestä kuolintapakorvauksesta.

Olennaista vakuutuskorvausten verotuksen kannalta on se, onko vakuutuksessa määritelty vakuutuskorvauksen edunsaaja vai ei. Jos vakuutuksessa ei ole edunsaajamääräystä, maksetaan vakuutuskorvaus kuolinpesään. Tällöin vakuutuskorvaus käsitellään jäämistön sisällä ja se jakautuu sitä kautta perillisille kaiken muun jäämistön mukana. Puolestaan vakuutuskorvaus, jossa on edunsaajamääräys, katsotaan kuolinpesästä erilliseksi saannoksi. Jos vakuutuksessa lukee edunsaajana esimerkiksi ”Lapset”, vakuutuskorvausta ei siinä tapauksessa lisätä jäämistön varoihin, vaan se osoitetaan jäämistön ulkopuolella suoraan edunsaajille. Tämä jälkimmäinen tilanne mahdollistaa sen, että vakuutuskorvauksen edunsaaja voi luopua perinnöstä tehokkaasti, vaikka hän samalla ottaa vakuutuskorvauksen vastaan. Ilman edunsaajamääräystä perinnöstä ei ole mahdollista luopua tehokkaasti samalla, kun ottaa vakuutuskorvauksen vastaan. Tällöin kysymys olisi osittaisesta perinnöstä luopumisesta, joka kyllä sinänsä on mahdollista tehdä, mutta siitä voi tulla ankarampi veroseuraamus.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.