Rikosilmoituksen kirjaaminen on tehtävä viipymättä, kun rikos tai tapahtuma tulee esitutkintaviranomaisen tietoon. Ilmoitus on kirjattava lähtökohtaisesti kun ilmoittaja epäilee tapahtumaa rikokseksi. Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty. Esitutkintaa ei tarvitse toimittaa, jos toimenpiteestä luopumisen edellytykset täyttyvät. Vaikka rikosilmoitus kirjataan voidaan esitutkintaa rajoittaa monenlaisilla perusteilla. Rajoitusperuste on mm. kustannusperusteinen esitutkinnan rajoittaminen.

Rikosilmoituksen kirjaaminen järjestelmään

Rikosilmoituksen voi tehdä käymällä poliisin palvelupäivystyksessä. Yleensä rikosilmoituksen teko onnistuu virka-aikana myös puhelimitse. Sähköisesti rikosilmoituksen voi tehdä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

https://asiointi.poliisi.fi/#main

Ilmoituksen kirjaa poliisiasiaintietojärjestelmään ilmoituksen vastaanottanut virkamies. Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa kehotettava ilmoituksen tekijää täsmentämään tai täydentämään sitä.

Ilmoittaja saa halutessaan ilmoitusjäljennöksen

Asianomistajalle on annettava hänen tekemästään rikosilmoituksesta kirjallinen vahvistus, joka sisältää ilmoituksen tekemistä ja ilmoitettua rikosta tai tapahtumaa koskevat perustiedot. Joskus rikosilmoitus tehdään sellaiselle viranomaiselle, jolle sen tutkiminen ei kuulu. Näissä tapauksissa tutkinta on ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen siirrettävä toimivaltaiselle esitutkintaviranomaiselle, joka on velvollinen viipymättä kirjaamaan siitä ilmoituksen.

 

esitutkintalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.