Epäillyn rikoksen asianosaisella on oikeus käyttää avustajaa esitutkinnassa. Rikoksesta epäillylle, joka on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu, on viipymättä ilmoitettava hänen oikeudestaan käyttää avustajaa. Mikäli tätä ilmoitusta ei tehdä, on henkilöllä tästä huolimatta oikeus olla yhteydessä avustajaansa ennen kuulemistaan. Rikoksesta epäillyn ei tarvitse suostua kuultavaksi ilman avustajaa. Tietyissä tilanteissa syyttäjä tai tutkinnanjohtaja tekee tuomioistuimelle esityksen oikeudenkäyntiavustajan tai tukihenkilön määräämisestä asianomistajalle. Vastaavassa tilanteessa, ennen kuin ketään voidaan epäillä syylliseksi rikokseen, esityksen avustajan määräämisestä tekee tutkinnanjohtaja.

Asianosaisen avustajana esitutkinnassa saa toimia asianajaja tai julkinen oikeusavustaja taikka muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.

Avustajana yksittäistapauksessa ei saa toimia se, joka on toiminut rikoksesta epäillyn neuvonantajana tutkittavassa tai siihen välittömästi liittyvässä rikoksessa; taikka, toimii toisen rikoksesta epäillyn avustajana tutkittavaa tai siihen välittömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa, mikäli hänen toimimisensa asianosaisen avustajana oletettavasti vaikeuttaa merkittävästi asian selvittämistä; taikka, toimii tai on toiminut tutkittavaa tai siihen välittömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa julkisena asiamiehenä; taikka, harjoittaa oikeudellisten toimeksiantojen hoitamista yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka jostain edellä tarkoitetusta syystä ei saisi toimia asianosaisen avustajana; taikka, on epäiltynä tai todistajana tutkittavaa tai siihen välittömästi liittyvää rikosta koskevassa asiassa; taikka, on virkamiehenä tai muuten julkista valtaa käyttäen osallistunut toimenpiteisiin tutkittavassa tai siihen välittömästi liittyvässä rikoksessa taikka tällaista rikosta koskevassa asiassa.

Avustajan kelpoisuuden ratkaisee tutkinnanjohtaja. Mikäli joltakulta on evätty oikeus toimia avustajana esitutkinnassa, on asianosaiselle varattava tilaisuus hankkia kelpoisuusvaatimukset täyttävä avustaja. Tutkintaa ei tarvitse tämän vuoksi viivyttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.