Esitutkinnan valmistuttua on asia toimitettava syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista tai rangaistusmääräyksen antamista varten.

Ennen esitutkinnan päättämistä on asianosaisille varattava tilaisuus esittää esitutkintaviranomaiselle lausuntonsa esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, mikäli tämä on omiaan jouduttamaan tai helpottamaan asian käsittelyä tuomioistuimessa. Lausunto tulee liittää esitutkintapöytäkirjaan.

Esitutkinta lopetetaan kuitenkin saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi, mikäli tutkinnassa on käynyt selville ettei rikosta ole tehty, taikka ettei asiassa voida nostaa ketään vastaan syytettä eikä esittää muuta rikokseen perustuvaa julkisoikeudellista vaadetta; taikka mikäli esitutkintaviranomainen on tutkinnan aloittamisen jälkeen päättänyt luopua enemmistä toimenpiteistä johtuen siitä, että rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja että rikosta kokonaisuudessaan on pidettävä ilmeisen vähäisenä, ja että asianomistajalla itsellään ei ole asiassa vaatimuksia. Esitutkintaviranomainen voi jälkimmäisessä tapauksessa antaa rikokseen syyllistyneelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen.

Kun on päätetty ettei esitutkintaa toimiteta tai että esitutkinta lopetetaan tai keskeytetään, on tutkinnanjohtajan huolehdittava siitä, että päätöksestä ilmoitetaan viipymättä asianomistajille ja asianosaisina kuulustelluille, paitsi mikäli tätä voidaan pitää tarpeettomana.

Nopeaa apua lakiasioihin.