Esitutkinta saadaan jättää toimittamatta silloin, mikäli kyseessä on sellainen rikos, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa, ja jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä, ellei asianomistajalla itsellään ei ole asiassa vaatimuksia. Mikäli viranomainen muun laillisen syyn perusteella jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen, toimitetaan esitutkinta vain erityisestä syystä.

Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, mikäli hän lain nojalla tulisi joka tapauksessa jättämään syytteen nostamatta, eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä niin ikään määrätä, että esitutkinta lopetetaan, mikäli tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen, taikka mikäli jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi sitä, ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta on aloitettava uudelleen, mikäli tähän on asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi perusteltua syytä.

Virallinen syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta, mikäli rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko, ja mikäli rikosta on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä; taikka, mikäli kyseessä on rikos, jonka joku on tehnyt alle 18-vuotiaana, ja siitä ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja milloin rikollisen teon katsotaan johtuneen enemmin tekijän ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta kuin piittaamattomuudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan.

Edellisen ohella, ellei tärkeä yleinen tai yksityinen etu muuta vaadi, saa virallinen syyttäjä jättää syytteen nostamatta, mikäli oikeudenkäyntiä ja rangaistusta on pidettävä kohtuuttomina tai tarkoituksettomina ottaen huomioon tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto tai muu tekijän toiminta rikoksensa vaikutusten estämiseksi tai poistamiseksi; taikka, ottaen huomioon tekijän henkilökohtaiset olot, rikoksesta hänelle aiheutuvat muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat; taikka mikäli rikos ei kuitenkaan olennaisesti vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään, ottaen huomioon yhteisen rangaistuksen määräämistä tai aikaisemmin tuomitun rangaistuksen huomioon ottamista koskevat säännökset.

Nopeaa apua lakiasioihin.