Lain mukaan esitutkinnassa selvitetään rikos, sen teko-olosuhteet, rikoksella aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, sekä se, ketkä ovat rikoksen asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat. Lisäksi esitutkinnassa selvitetään rikoksen asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, mikäli hän on lain nojalla pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen tätä vaatimustaan, sekä mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi. Edelleen esitutkinnassa selvitetään, suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn.

Esitutkinnassa on selvitettävä ja otettava huomioon yhtä hyvin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet. Epäiltyä on kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä. Esitutkinnassa ei saa puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin on välttämätöntä esitutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi. Esitutkinta tulee toimittaa siten, ettei ketään saateta aiheettomasti epäluulon alaiseksi ja ettei kenellekään aiheuteta tarpeettomasti vahinkoa tai haittaa.

Kun jotakuta kohtaan ryhdytään toimenpiteisiin esitutkinnassa, on hänelle ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa niin pian kuin se on mahdollista. Mikäli hänen asemansa esitutkinnassa muuttuu, on tästä niin ikään ilmoitettava hänelle. Ilmoitukset tulee antaa viivytyksettä. Mikäli esitutkinnassa ilmenee, ettei henkilöä, jolle on kuulustelussa tai muuten ilmoitettu hänen asemansa olevan rikoksesta epäilty, ole enää syytä epäillä rikoksesta, mutta mikäli esitutkintaa ei silti kokonaisuudessaan voida päättää, tulee esitutkinta kuitenkin lopettaa kyseisen henkilön osalta.

Asianosaisella on oikeus saada tietoonsa, mitä esitutkinnassa on käynyt ilmi, niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle. Asianosaisen pyytämät kuulustelut ja muut tutkintatoimenpiteet on suoritettava, mikäli asianosainen osoittaa, että ne saattavat vaikuttaa tutkittavaan asiaan, ja mikäli niistä ei aiheudu asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia.

Esitutkinnassa asia tulee valmistella siten, että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa. Esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Nopeaa apua lakiasioihin.