Asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto sellaisen muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei kuitenkaan ole edellä tarkoitettua oikeutta, mikäli kyseessä on asiakirja, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua taikka, mikäli kyseessä on esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa esitetty tai laadittu asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamista, ja mikäli tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa kyseisen asian selvittämiselle.

Lisäksi salassa pidettäviä ovat poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja viralliselle syyttäjälle tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista, tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.