Esitutkinnan päätyttyä on esitutkinnassa kertyneestä aineistosta laadittava pöytäkirja, nk. esitutkintapöytäkirja, mikäli tämä on asian jatkokäsittelyä varten tarpeellista. Esitutkintapöytäkirja laaditaan suomen tai ruotsin kielellä taikka osittain suomen ja osittain ruotsin kielellä.

Esitutkintapöytäkirjaan on otettava kuulustelupöytäkirjat ja selostukset tutkintatoimenpiteistä sekä liitettävä tutkinnassa kertyneet asiakirjat ja tallenteet, mikäli näillä voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa. Esitutkintapöytäkirjaan on merkittävä asianomistajan ja epäillyn kieli. Sellaisesta esitutkinnassa kertyneestä aineistosta, jota ei ole otettu esitutkintapöytäkirjaan, on tehtävä merkintä pöytäkirjaan. Puolustajalle joka on määrätty rikoksesta epäillylle lain nojalla sekä asianomistajalle määrätylle oikeudenkäyntiavustajalle on lähetettävä jäljennös esitutkintapöytäkirjasta.

Esitutkintapöytäkirjaan on tehtävä merkintä siitä, että asianosaisen pyyntöön lisätutkimuksien toimittamisesta ei ole suostuttu, sekä siitä, että asianosaisen tarjoamaa aineistoa ei ole asiaan kuulumattomana otettu vastaan. Lisäksi esitutkintapöytäkirjaan on tehtävä merkintä toimenpiteestä, johon tutkinnanjohtaja tai tutkija on ryhtynyt esteellisenä sekä sellaisesta erityisestä syystä, jonka vuoksi esitutkinnassa ollut on velvoitettu saapumaan tai noudettu uudelleen esitutkintaan aikaisemmin kuin 12 tunnin kuluttua edellisestä tutkintakerrasta ja lisäksi siitä, että joltakulta on lain nojalla evätty oikeus toimia avustajana esitutkinnassa.

Esitutkintapöytäkirjaan on niin ikään merkittävä syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä tarvittavat tiedot esitutkinnassa käytetyistä pakkokeinoista.

Nopeaa apua lakiasioihin.