Kun asianomistaja tai muu henkilö ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän epäilee rikokseksi, tulee tämä ilmoitus kirjata viipymättä. Ilmoitus kirjataan merkitsemällä esitutkinnan toimittamista varten tarvittavat tiedot kyseisestä tapahtumasta ja asianosaisista. Mikäli ilmoitus on puutteellinen, tulee ilmoituksen tekijää kehottaa täydentämään sitä. Ilmoitus voidaan tallentaa sähköisesti automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävään tiedostoon. Mikäli ilmoitus rikoksesta on tehty sellaiselle esitutkintaviranomaiselle, jonka tehtäviin esitutkinnan toimittaminen asiassa ei kuulu, tulee tämän kuitenkin kirjata ilmoitus ja toimittaa se sekä muu asiassa kertynyt aineisto asianomaiselle oikealle esitutkintaviranomaiselle. Mikäli asianomistaja ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tehdystä rikoksesta, on asianomistajan ilmoitus ja hänen vaatimuksensa toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella rikos on tehty. Edellytyksenä on, että kysymys on vakavasta rikoksesta tai että asianomistaja ei ole voinut tehdä ilmoitusta tekopaikan valtiossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.