Kuulusteltavalla on esitutkinnassa oikeus käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia. Saamelaisella on oikeus käyttää omassa asiassaan tai asiassa jossa häntä kuullaan saamen kieltä niissä viranomaisissa, joissa tämä on määritelty mahdolliseksi. Viranomainen ei saa rajoittaa tai kieltäytyä toteuttamasta kielellisiä oikeuksia sillä perusteella, että saamelainen osaa myös muuta kieltä, kuten suomea tai ruotsia.

Milloin viranomaisen ei lain mukaan ole käytettävä epäillyn kieltä, on esitutkintaviranomaisen huolehdittava tulkkauksesta tai valtion kustannuksella hankittava kuulustelua varten tulkki. Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä kuultavalla on esitutkinnassa oikeus maksuttomaan tulkkiin, ellei esitutkintaviranomainen itse huolehdi tulkkauksesta. Viranomaisen on huolehdittava tulkkaustarpeen täyttämisestä viran puolesta. Tulkkaus tulee järjestää vastaavalla tavalla silloin, kun tämä on kuultavan aisti- tai puhevian takia tarpeellista.

Nopeaa apua lakiasioihin.