Rikoksesta epäillyn tunnistamiseksi voidaan asianomistaja tai todistaja velvoittaa osallistumaan tunnistajana tilaisuuteen, jossa tunnistettavan rikoksesta epäillyn lisäksi käytetään vertailuhenkilöitä. Ryhmätunnistusta voidaan käyttää silloin, kun sillä voidaan olettaa olevan merkitystä rikoksen selvittämisessä. Ryhmätunnistuksessa voidaan käyttää perättäistunnistusta tai rivitunnistusta taikka näiden yhdistelmää. Ryhmätunnistuksen järjestämisestä päättää tutkinnanjohtaja.

Ryhmätunnistus tulee järjestää siten, että sen tulos on mahdollisimman luotettava. Vertailuhenkilöinä ei saa käyttää henkilöitä, joiden ulkonäkö poikkeaa epäillystä tunnistamisen luotettavuutta vähentävällä tavalla. Vertailuryhmän jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon muun ohella se, miten hyvin he ulkonäöltään muistuttavat tunnistajan aiemmin antamaa kuvausta epäillystä. Vertailuhenkilöitä tulee olla ryhmätunnistuksessa vähintään viisi. Ryhmätunnistusta ei saa käyttää, mikäli vaadittua määrää tunnistajan epäillystä aiemmin antamaa kuvausta vastaavia henkilöitä ei ole kohtuudella saatavilla, mikäli tunnistaja on jo aiemmin samassa rikosasiassa osallistunut samaa epäiltyä koskevaan ryhmätunnistukseen tai muuhun tunnistukseen taikka mikäli tunnistustilannetta ei muusta vastaavasta syystä johtuen voida järjestää luotettavasti.

Sivullinen henkilö voidaan velvoittaa osallistumaan ryhmätunnistukseen vertailuhenkilönä ainoastaan silloin, kun tämä on rikoksen laatu huomioon ottaen tärkeää asian selvittämiseksi. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon kyseinen rikos sekä siitä seuraava tuomio sekä se, voidaanko katsoa ryhmätunnistuksesta saatavan riittävän hyödyn kyseisen rikoksen selvittämiseksi. Yhtenä lähtökohtana on, että tunnistajan tulisi olla ollut epäillyn kanssa sellaisella lähietäisyydellä, että voidaan perustellusti katsoa hänen kykenevän epäilty luotettavasti tunnistamaan. Ryhmätunnistus soveltuu esimerkiksi vakaviin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin. Vertailuhenkilö voi kieltäytyä osallistumasta tunnistamistilaisuuteen, mikäli kyseinen osallistuminen aiheuttaisi hänelle kohtuutonta haittaa. Ryhmätunnistukseen osallistuneella sivullisella on oikeus saada tilanteesta kohtuullinen korvaus.

Tunnistajan johdattelu tai muu tunnistuksen luotettavuutta heikentävä menettely ennen ryhmätunnistuksen järjestämistä tai sen aikana on kielletty. Mahdollisuuksien mukaan tulee ryhmätunnistustilaisuuden järjestäjänä toimia henkilön, joka ei tiedä, kuka tunnistettavista henkilöistä on epäilty. Mikäli tilaisuuden aikana ilmenee ryhmätunnistuksen järjestämisen este, on ryhmätunnistustilaisuus keskeytettävä.

Tunnistajan kuvaus epäillystä henkilöstä tulee ennen tunnistustilaisuutta kirjata kuulustelukertomukseen. Tunnistajan tulee perustella tunnistus välittömästi tunnistuksen jälkeen, ennen kuin hän saa mitään tietoa siitä, onko hän valinnut epäillyn.

Avustajalla ja muulla henkilöllä on vastaava oikeus olla läsnä ryhmätunnistuksessa kuin kuulusteluissa.

Ryhmätunnistamisesta tulee laatia pöytäkirja, josta käy ilmi tunnistustilaisuuden päivämäärä, kellonaika, paikka, tunnistuksen järjestämisestä päättäneen tutkinnanjohtajan nimi ja virka-asema sekä epäillyn henkilön nimi ja henkilötunnus, tutkittavana oleva rikos, vertailuhenkilöiden nimet, epäillyn avustajan tai puolustajan nimi, mikäli epäillyllä on avustaja tai puolustaja, tieto siitä, mitä tunnistamismenettelyä käytettiin, ryhmätunnistuksen järjestäneiden poliisimiesten nimet, tiedot mahdollisista muista tilaisuudessa mukana olleista henkilöistä sekä mahdollisen ryhmätunnistuksen keskeytyksen syy.

Ryhmätunnistustilaisuus on tallennettava videotallenteeseen tai muuhun tähän verrattavaan kuvatallenteeseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.