Jokainen, jolta otaksutaan voitavan saada selvitystä rikoksesta, tai jonka läsnäolo esitutkintatoimenpidettä suoritettaessa on muuten tarpeellinen rikoksen selvittämiseksi, on velvollinen kutsusta saapumaan esitutkintaan sen kihlakunnan alueella, missä hän oleskelee. Edellä tarkoitetussa kutsussa on ilmoitettava kutsun aihe, ellei siitä voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle.

Mikäli esitutkintaan kutsuttu ilman hyväksyttävää syytä jättää kutsun noudattamatta, voidaan hänet noutaa sinne. Rikoksesta epäilty voidaan noutaa esitutkintaan kutsuttakin, mikäli kyseisestä rikoksesta saattaa seurata vankeutta ja on todennäköistä, ettei epäilty tule noudattamaan kutsua tai että hän kutsun saatuaan ryhtyy joko pakenemalla, todisteita hävittämällä tai muulla tavalla vaikeuttamaan rikoksen esitutkintaa. Noudosta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Noudosta on annettava kirjallinen määräys. Poliisimies saa ottaa noudettavaksi määrätyn kiinni.

Vanki on toimitettava kutsusta tuomioistuimeen. Mikäli vanki kutsutaan henkilökohtaisesti kuultavaksi muuhun viranomaiseen kuin tuomioistuimeen, voidaan vanki tästä syystä päästää vankilan ulkopuolelle kuulemisen vaatimaksi ajaksi. Vankilan ulkopuolella olevalle vangille on järjestettävä tarpeellinen valvonta. Aika, jonka vanki on tämän pykälän nojalla vankilan ulkopuolella, luetaan rangaistusajaksi. Mikä pätee vankiin, pätee myös tutkintavankiin ja tämän kuulemiseen.

Rikospaikalta tai sen välittömästä läheisyydestä tavatun on poliisimiehen kehotuksesta jäätävä tälle paikalle tai saavuttava välittömästi muuhun määrättyyn saman kihlakunnan alueella olevaan paikkaan, mikäli häntä on asian selvittämiseksi tarpeen kuulla heti. Mikäli kyseinen henkilö sen sijaan ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy noudattamasta kehotusta, tai mikäli tällainen menettely on hänen käyttäytymisensä perusteella todennäköistä, voi poliisimies estää kyseistä henkilöä poistumasta paikalta tai ottaa hänet kiinni ja viedä kuultavaksi. Henkilö, jonka havaitaan poistuvan rikospaikalta, saadaan ottaa kiinni edellä tarkoitetun kehotuksen antamiseksi, mikäli olosuhteet ovat sellaiset, ettei kehotusta voida muuten saattaa hänen tietoonsa, ja että asian selvittäminen muuten vaarantuisi.

Tutkintatoimenpiteet, joiden vuoksi joku on saapunut tai noudettu esitutkintaan taikka on lain nojalla määrätty jäämään paikalle tai viety kuultavaksi, on aloitettava viipymättä. Ketään ei saa pitää esitutkinnassa kauempaa kuin on välttämätöntä.

Muu kuin rikoksesta epäilty on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa enintään 6 tuntia kerrallaan. Epäilty, jota ei ole pidätetty tai vangittu, on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa kerrallaan enintään 12 tuntia ja, milloin pidättämiseen on edellytykset, enintään 24 tuntia. Rikoksesta epäiltyä, joka on velvollinen olemaan läsnä esitutkinnassa ja jota ei ole pidätetty tai vangittu, saadaan esitutkinnassa pitää lukitussa tilassa, mikäli tämä on välttämätöntä hänen poistumisensa estämiseksi. Häntä ei saa kuitenkaan sijoittaa pidätettyjen säilytyshuoneeseen, ellei pidättämiseen ole edellytyksiä. Esitutkinnassa ollutta ei saa ilman erityistä syytä uudelleen velvoittaa saapumaan tai noutaa sinne seuraavien 12 tunnin aikana.

Nopeaa apua lakiasioihin.