Asianomistajan sekä tämän laillisen edustajan ja asiamiehen on pysyttävä totuudessa tehdessään selkoa tutkittavasta asiasta ja vastatessaan esitettyihin kysymyksiin. Todistajana esitutkinnassa ei saa kuulustella sitä, joka ei saisi todistaa tutkittavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä. Mikäli kyseessä on alle 15-vuotias tai muu sellainen henkilö, jota voidaan kuulla vain tietyin edellytyksin, päättää kyseisen henkilön kuulustelemisesta todistajana esitutkinnassa tutkinnanjohtaja.

Todistajan on ilmaistava mitä hän tietää tutkittavasta asiasta totuudenmukaisesti ja mitään salaamatta. Todistaja on niin ikään velvollinen myös esittämään muun hallussaan olevan, esitutkinnan kannalta merkityksellisen asiakirjan tai muun todistusaineiston. Mikäli hän kuitenkin olisi, jos tutkittavana olevasta rikoksesta nostettaisiin syyte, oikeudenkäynnissä oikeutettu tai velvollinen kieltäytymään todistamasta tai ilmaisemasta seikkaa tai vastaamasta kysymykseen, on hän tähän oikeutettu tai velvollinen myös esitutkinnassa.

Mikäli kyseessä on virkamies tai muu julkista tehtävää tai asiaa toimittamaan valittu tai määrätty; taikka henkilö jonka tieto koskee valtakunnan turvallisuutta tai muita erityisiä oikeuksia tai etuja; taikka, lääkäri, apteekkari tai kätilö tai heidän apulaisensa; taikka, asiamies tai oikeudenkäyntiavustaja, ei tällä ole velvollisuutta todistaa eikä suostua esitutkinnassa kuultavaksi asiassa, josta on mahdollistettu taikka määrätty vaitiolovelvollisuus. Tähän on mahdollistettu tiettyjä poikkeuksia tilanteessa, jossa kyseessä on rikos, josta saattaa seurata vankeutta vähintään kuusi vuotta. Sama soveltuu henkilöön, jolla olisi sananvapauteen ja lähdesuojaan vedoten muutoin oikeus kieltäytyä paljastamasta tiettyä tietoa alkuperäisen tekstin kirjoittajasta taikka muusta lähteestä.

Mikäli todistajalla on ilmeisesti tiedossaan sellainen seikka, joka on tärkeä syyllisyyden selvittämiseksi tai rikoksella saadun hyödyn jäljittämiseksi ja pois ottamiseksi, ja mikäli tämä kieltäytyy sitä ilmaisemasta, vaikka hän olisi siihen velvollinen tai oikeutettu, toimitetaan todistajan kuulustelu tutkinnanjohtajan pyynnöstä tuomioistuimessa. Vastaavaa sovelletaan myös todistajaan, joka kieltäytyy esittämästä tiettyä asiakirjaa tai muuta todistusaineistoa. Todistajan kuulustelu voidaan toimittaa siinä käräjäoikeudessa, jossa se käy sopivasti päinsä. Todistajalla on oikeus saada korvausta taloudellisesta menetyksestä sekä matka- ja toimeentulokustannuksista, paitsi milloin tuomioistuin katsoo, että todistajan kieltäytyminen todistamisesta on ollut ilmeisen aiheeton.

Ennen kuulustelua on asianomistajalle, tämän lailliselle edustajalle ja asiamiehelle sekä todistajalle tehtävä selkoa totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta säädetystä rangaistusuhasta. Asianomistajalle on ennen kuulustelua niin ikään ilmoitettava, milloin hänelle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja tai tukihenkilö. Todistajalta tulee tiedustella sellaisia seikkoja, jotka lain mukaan oikeuttavat tai velvoittavat hänet kieltäytymään todistamasta.

Asianosainen ja hänen avustajansa tai asiamiehensä voi kuulustelussa tutkijan luvalla esittää kuulusteltavalle kysymyksiä. Tutkija saa myös päättää, että kysymykset on esitettävä hänen välityksellään. Myös syyttäjä voi esittää kuulusteltavalle kysymyksiä. Asianosaisella, hänen avustajallaan ja asiamiehellään on myös muulloin oikeus pyytää tutkijaa kysymään kuulusteltavalta asian selvittämiseksi tarpeellisia seikkoja.

Tutkija saa poistaa kuulustelutilaisuudesta sen, joka käytöksellään häiritsee kuulustelua tai jonka läsnäolo muuten vaikeuttaa asian selvittämistä. Asianosaiselle ja hänen avustajalleen tai asiamiehelleen, joka ei pyynnöstään huolimatta ole saanut olla läsnä kuulustelussa tai on sieltä poistettu, on varattava tilaisuus saada tietoonsa se, mitä kuulustelussa on käynyt ilmi, ja varattava mahdollisuus tehdä tarvittavat kysymykset niin pian kuin siitä ei voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.