Kuulusteltavan pyynnöstä on kuulustelussa oltava läsnä luotettava ja esteetön todistaja. Tutkija voi niin ikään omasta aloitteestaan kutsua todistajan saapuville. Ellei kyseistä kuulustelua voida tutkintaa vaarantamatta viivyttää, saadaan se kuulusteltavan pyynnöstä huolimatta pitää ilman todistajaa. Kahdeksaatoista vuotta nuorempaa epäiltyä ei saa kuulustella ilman todistajaa, paitsi mikäli kuulustelussa on läsnä hänen avustajansa tai laillinen edustajansa taikka sosiaalilautakunnan edustaja. Kuulusteltavalle on ilmoitettava ennen kuulustelua hänen oikeudestaan pyytää kuulustelutodistaja paikalle.

Asianosaisen avustajalla ja asianomistajalle määrätyllä tukihenkilöllä on oikeus olla läsnä päämiestänsä kuulusteltaessa. Tämän voi tutkinnanjohtaja painavista rikostutkinnallisista syistä kieltää. Tutkija voi, ellei siitä voi aiheutua haittaa rikoksen selvittämiselle, sallia asianosaisen ja hänen avustajansa tai asiamiehensä taikka asianomistajalle määrätyn tukihenkilön olla läsnä toista asianosaista tai todistajaa kuulusteltaessa. Syyttäjällä on oikeus olla läsnä kuulustelussa.

Mikäli kuulusteltava ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, on hänen huoltajallaan, edunvalvojallaan tai muulla laillisella edustajallaan oikeus olla läsnä kuulustelussa. Mikäli asianomistajana tai epäiltynä kuulusteltava on viisitoista vuotta täyttänyt mutta vajaavaltainen, on tämän huoltajalla, edunvalvojalla tai muulla laillisella edustajalla oikeus olla läsnä kuulustelussa, sillä edellytyksellä että tämä saisi tutkittavaa rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä käyttää puhevaltaa vajaavaltaisen sijasta tai ohella. Mikäli vajaavaltaisen edustajaa epäillään tutkittavana olevasta rikoksesta, voi tutkija voi kieltää edellä tarkoitetun edustajan läsnäolon kuulustelussa. Kuulustelusta on ilmoitettava läsnäoloon oikeutetuille vajaavaltaisen edustajille etukäteen, mikäli tämä käy vaikeuksitta päinsä. Ainakin yhdelle edustajalle on varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelussa, paitsi mikäli kyseistä kuulusteltavaa vajaavaltaista on rikoksen selvittämisen vuoksi välttämätöntä kuulustella heti. Tällöin vajaavaltaisen edustajalle on ilmoitettava kuulustelusta mahdollisimman pian.

Lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisesti tulee huomioida se, ettei lapselle aiheuteta tarpeettomasti haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suoritettaviksi. Esitutkintaviranomaisen tulee tarvittaessa neuvotella lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko lapseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.

Kun viittätoista vuotta nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, voidaan lasta kuulustella teon johdosta. Teon johdosta voidaan niin ikään toimittaa tutkinta sen selvittämiseksi, onko viisitoista vuotta täyttänyt ollut osallisena rikoksessa, tai toimittaa tutkinta teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin, taikka toimittaa tutkinta mikäli tutkinnanjohtaja muuten katsoo siihen olevan erityistä syytä tai mikäli sosiaalilautakunta tätä pyytää.

Kun lasta kuulustellaan epäiltynä, on sosiaalilautakunnalle varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuulusteluun, ellei tätä ole pidettävä ilmeisesti tarpeettomana. Esitutkintaviranomaisen tulee viipymättä toimittaa kuulustelupöytäkirja sosiaalilautakunnalle. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee valvoa lapsen edun toteutumista ja avustaa virkansa puolesta lasta tai nuorta puhevallan käytössä sekä tarvittaessa ohjattava lapsi tai nuori oikeusavun piiriin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä. Toimielimen tulee tarvittaessa ohjata lapsi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovitteluun.

Nopeaa apua lakiasioihin.