Rikoksesta epäillyllä, joka on otettu kiinni, pidätetty tai vangittu, on oikeus pitää yhteyttä avustajaansa. Yhteydenpito voidaan toteuttaa tapaamalla, kirjeitse ja puhelimitse.

Tutkintavangin asianajajalleen tai muulle oikeudenkäyntiasiamiehelle tai -avustajalle osoittamaa kirjettä tai muuta postilähetystä ei saa tarkastaa eikä lukea. Niin ikään tutkintavangille saapunut kirje tai muu postilähetys, jonka kirjekuoresta tai muutoin käy luotettavasti ilmi, että kirjeen lähettäjä on edellä tarkoitettu asiamies, saadaan avata ja sen sisältö tarkastaa lähetyksen sisältämää viestiä lukematta vain tutkintavangin läsnä ollessa. Edellytyksenä tälle avaamiselle on, että on syytä epäillä kirjeen sisältävän laissa tarkoitettuja kiellettyjä esineitä tai aineita.

Tutkintavangille on annettava mahdollisuus olla omalla kustannuksellaan puhelimitse yhteydessä vankilan ulkopuolelle, jollei tätä oikeutta ole lain nojalla rajoitettu. Välttämättömien asioiden hoitamiseksi tai muusta erityisestä syystä puhelimen käyttö voidaan sallia korvauksetta. Oikeutta olla esitutkinnan aikana puhelimitse yhteydessä vankilan ulkopuolelle voidaan rajoittaa, milloin on perusteltua syytä epäillä, että yhteydenpito vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen. Yhteydenpitoa voidaan rajoittaa myös syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ollessa kesken, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että yhteydenpito vakavasti vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen. Yhteydenpitoa asiamiehen kanssa ei saa rajoittaa. Yhteydenpitoa lähiomaisen tai muun läheisen kanssa saadaan rajoittaa ainoastaan rikoksen selvittämiseen liittyvistä erityisen painavista syistä. Yhteydenpitoa ei saa rajoittaa enempää eikä pitempään kuin on välttämätöntä. Vankilan järjestyssäännössä voidaan antaa vankilan toiminnan ja järjestyksen kannalta välttämättömiä määräyksiä puhelimen käyttöajoista. Puhelimen käytön ehdoksi voidaan asettaa se, että tutkintavanki ilmoittaa, kehen hänellä on tarkoitus olla yhteydessä. Puhelimen käyttö voidaan keskeyttää tai evätä, mikäli näin on tarpeen tehdä rikoksen estämiseksi, tai vankilan järjestyksen ylläpitämiseksi, taikka mikäli puhelu vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen.

Tutkintavangilla on oikeus tavata vieraita tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista varten varattuina aikoina, niin usein kuin se vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta on mahdollista. Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoina, mikäli tämä on tarpeen vangin yhteyksien kannalta tai muusta erityisestä syystä. Tapaamisoikeutta on esitutkinnan aikana mahdollista rajoittaa, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että tämä yhteydenpito vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen. Tapaamisoikeutta voidaan rajoittaa myös syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ollessa kesken, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että tapaamisoikeus vakavasti vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen. Tutkintavangilla on kuitenkin aina oikeus ilman aiheetonta viivytystä tavata asiamiehensä. Tutkintavangin tapaamista on valvottava tarpeellisella tavalla. Tapaamista voidaan valvoa myös videolaitteilla. Videolaitteilla tapahtuvasta valvonnasta on ilmoitettava tutkintavangille ja tapaajalle asianmukaisella tavalla. Vapautensa menettäneen ja muun tapaajan kuin asiamiehen välistä keskustelua saadaan kuunnella, mikäli tämä on tarpeen rikoksen estämiseksi, vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoituksen tai säilytystilan järjestyksen turvaamiseksi taikka vapautensa menettäneen tai muun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. Tutkintavangin ja asiamiehen tapaamista ei saa valvoa, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että tapaamisessa rikottaisiin lakia.

Nopeaa apua lakiasioihin.