Kuka lähestymiskieltoa voi pyytää?

Itsensä uhatuksi tunteva henkilö voi pyytää lähestymiskiellon määräämistä. Lisäksi syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen voi tehdä kiellon määräämistä koskevan pyynnön. Pyynnön voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. Lähestymiskieltoasiassa poliisi voi toimittaa poliisitutkinnan, mikäli se edistää asian käsittelyä. Lähestymiskieltoa koskeva pyyntö täytyy antaa sekä suojattavan että kiellon kohteeksi aiotun tiedoksi. Tiedoksiannon tulee tapahtua todisteellisesti. Samalla asiaan osallista kehotetaan vastaamaan lähestymiskieltopyyntöön kirjallisesti tai suullisesti istunnossa.

Kiireellisissä tapauksissa lähestymiskielto voidaan määrätä myös väliaikaisena. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta saattaa päättää myös pidättämiseen oikeutettu virkamies, eikä asian ratkaisu vaadi aina tuomioistuimen kokoontumista. Ennen kieltoon määräämistä siihen määrättäväksi vaaditulle ja sillä suojattavalle henkilölle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Joskus asianlaatu saattaa kuitenkin olla sellainen, ettei kuuleminen ole tarpeen tai lähestymiskiellon pyyntö on ilmeisen perusteeton. Kieltoon määrättäväksi vaadittu voi piileksiä ja pyrkiä näin estämään kiellon voimaansaattamisen. Tällaisissa tapauksissa kielto voidaan määrätä, vaikka kiellon kohteeksi aiottua henkilöä ei ole tavoitettu.

Nopeaa apua lakiasioihin.