Rikoksesta epäillyn tai häneen määritellyssä sukulaissuhteessa olevan henkilön hallusta ei lähtökohtaisesti saa takavarikoida sellaista todisteena käytettäväksi asiakirjaa, joka sisältää epäillyn ja sanotun henkilön taikka mainitussa suhteessa epäiltyyn olevien henkilöiden välisen tiedonannon. Tällaisen asiakirjan saa kuitenkin takavarikoida silloin, mikäli tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta.

Asiakirjaa ei niin ikään saa takavarikoida todisteena käytettäväksi, mikäli sen voidaan olettaa sisältävän sellaista, josta laissa määritelty henkilö ei saa todistaa oikeudenkäynnissä tai josta laissa määritelty henkilö saa kieltäytyä kertomasta, milloin asiakirja on edellä tarkoitetun henkilön tai sen hallussa, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty. Asiakirja saadaan kuitenkin takavarikoida siinä tapauksessa, mikäli edellä tarkoitettu henkilö olisi esitutkinnassa oikeutettu tai velvollinen todistamaan asiakirjaan sisältyvästä seikasta lain nojalla.

Takavarikoidun suljetun kirjeen tai muun suljetun yksityisen asiakirjan saa avata ainoastaan tutkinnanjohtaja, syyttäjä tai tuomioistuin. Heidän lisäkseen saavat tällaista asiakirjaa tai sähkösanomaa tarkemmin tutkia vain asianomaisen rikoksen tutkijat. Kuitenkin asiantuntija tai muu, jota käytetään apuna rikoksen selvittämisessä tai jota muuten asiassa kuullaan, saa tutkinnanjohtajan, syyttäjän tai tuomioistuimen määräyksen mukaan tarkastaa sitä.

Nopeaa apua lakiasioihin.