Mikäli on olemassa vaara, että henkilö jota on syytä epäillä rikoksesta tai henkilö, joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai menettämään valtiolle rahamäärä, pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamista joko kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan tai pakenemalla tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla, saadaan hänen omaisuuttaan laittaa hukkaamiskieltoon. Hukkaamiskieltoon voidaan määrätä enintään se määrä, joka oletettavasti vastaa tuomittavaa sakkoa, korvausta ja menettämisseuraamusta. Mikäli hukkaamiskieltoa ei voida pitää riittävänä toimena edellä tarkoitetun saamisen turvaamiseksi, voidaan vastaava määrä henkilön irtainta omaisuutta panna maksamisen vakuudeksi takavarikkoon, nk. vakuustakavarikko. Oikeushenkilön omaisuutta voidaan niin ikään laittaa hukkaamiskieltoon ja / tai vakuustakavarikkoon, mikäli on syytä epäillä oikeushenkilön pyrkivän joko kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla välttämään yhteisösakon maksamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.