Pidätetylle on ilmoitettava pidättämisen syy heti, kun hänet on julistettu pidätetyksi tai otettu kiinni pidättämismääräyksen perusteella. Pidättäminen on kirjattava.

Pidättämisestä tulee viipymättä ilmoittaa pidätetyn osoituksen mukaan hänen omaiselleen tai muulle läheiselleen. Mikäli ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle, voidaan ilmoittamista lykätä enintään siihen saakka, kun tuomioistuin ottaa pidätettyä koskevan vangitsemisvaatimuksen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen on otettava vangitsemisvaatimus käsiteltäväkseen viimeistään kolmantena päivänä pidätyksestä lukien, viimeistään kello 12. Ilmoitusta pidättämisestä ei saa ilman erityistä syytä tehdä vastoin pidätetyn tahtoa. Ilmoittamisen lykkäämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies.

Pidättämisestä kirjataan pidätetyn henkilötiedot, rikos, josta pidätettyä epäillään, mahdollinen pidättämisen erityinen edellytys, pidättämisestä päättänyt virkamies, kiinniottamisaika, pidättämispäätöksen tekoaika, aika, jolloin pidätetylle on ilmoitettu vangitsemisvaatimuksen tekemisestä, vangitsemisvaatimuksen ja vangitsemispäätöksen tekoaika, vapaaksi päästämisen aika, se, milloin ja kenelle ilmoitus pidättämisestä on tehty ja, mikäli ilmoitus on tehty vastoin pidätetyn tahtoa, syy siihen sekä pidätetyn kahlehtiminen ja mahdollinen erillistilaan sijoittaminen sekä edellä mainitun toimenpiteen syy ja kesto.

Nopeaa apua lakiasioihin.