Vangitsemisvaatimuksen tehneen tai hänen määräämänsä virkamiehen on oltava läsnä vaatimusta käsiteltäessä. Vangittavaksi vaadittua, joka on pidätetty, on kuultava vangitsemisvaatimuksesta henkilökohtaisesti. Mikäli tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi, voi kuuleminen tapahtua vangittavaksi vaaditun olematta läsnä istuntosalissa, käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Mikäli tuomioistuin pitää tätä tarpeellisena, on vangittavaksi vaadittu tuotava tuomioistuimeen. Vangittavaksi vaaditulle on varattava tilaisuus käyttää avustajaa vaatimusta käsiteltäessä. Vangittavaksi vaaditulle, jota ei ole pidätetty, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi vaatimuksesta paitsi, mikäli hän ei ole Suomessa, tai on tietymättömissä, taikka välttelee esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Vangitsemisvaatimuksen tai syytteen käsittelystä ilman laillista estettä pois jäänyt vastaaja saadaan määrätä vangittavaksi poissaolostaan huolimatta.

Nopeaa apua lakiasioihin.