Luvan myöntämisestä telekuunteluun, televalvontaan, matkaviestimien sijaintitiedon hankkimiseen, vankeinhoitolaitoksen huostassa olevaan henkilöön kohdistettavaan tekniseen kuunteluun ja tekniseen katseluun, kun rangaistuslaitoksen johtajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi, tekniseen kuunteluun milloin kuuntelu kohdistuu epäillyn asuntoon, sekä tekniseen kuunteluun ja tekniseen katseluun milloin kuuntelu- tai katselulaite on tarkoitus sijoittaa epäillyn käyttämään kulkuneuvoon tai siihen tilaan, jossa epäilty oleskelee päättää pidättämiseen oikeutetun virkamiehen kirjallisesta vaatimuksesta tuomioistuin. Mikäli televalvonnan aloittaminen ei siedä viivytystä, saa pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää toimenpiteestä siihen asti, kunnes tuomioistuin on ratkaissut luvan myöntämistä koskevan vaatimuksen. Vaatimus voidaan esittää myös puhelimitse, jolloin vaatimuksen sisältö on kirjallisesti vahvistettava jälkikäteen. Vaatimus on tehtävä heti, kun se on mahdollista, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua toimenpiteen aloittamisesta.

Esitutkinnan toimittamisesta vastaavan poliisiyksikön päällikkönä tai apulaispäällikkönä toimiva poliisimies päättää muusta kuin edellä tarkoitetusta teknisestä kuuntelusta tutkinnanjohtajan esityksestä. Tullilaitoksen toimittamassa esitutkinnassa päätöksen tekee Tullihallituksen valvontaosaston tai valvontaosaston tutkinnasta vastaavan yksikön päällikkö taikka tullipiirin päällikkö sekä rajavartiolaitoksen toimittamassa esitutkinnassa rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, toimistopäällikkö tai ylitarkastaja. Mikäli tutkinnanjohtajana on virallinen syyttäjä, tekee päätöksen kyseinen syyttäjä. Mikäli tarkoitettu asia ei siedä viivytystä, saa tutkinnanjohtaja saa päättää asiasta siihen asti, kunnes edellä tarkoitettu virkamies on ratkaissut kuuntelua koskevan esityksen. Esitys on tehtävä heti kun se on mahdollista, kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua kuuntelun aloittamisesta. Muusta kuin edellä tarkoitetusta teknisestä katselusta sekä teknisestä seurannasta päättää tutkinnanjohtaja.

Pidättämiseen oikeutetun virkamiehen vaatimus televalvonnan tai muun aloittamisesta on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä, vaatimuksen tehneen tai hänen määräämänsä virkamiehen läsnä ollessa. Käsittely voidaan toteuttaa myös käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Asia ratkaistaan kuulematta rikoksesta epäiltyä taikka teleliittymän, teleosoitteen tai telepäätelaitteen taikka kuunneltavan tai katseltavan tilan haltijaa, poislukien tilanne, jossa kuuntelu aloitetaan asianomistajan pyynnöstä, taikka kohdistetaan asianomaiseen henkilöön, tapahtuneen henkirikoksen johdosta. Tällöin kyseisen teleliittymän tai teleosoitteen haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei tähän ole estettä tutkinnallisista syistä. Edellä tarkoitettuihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätöksestä saa ilman määräaikaa kannella. Kantelu on käsiteltävä kiireellisenä.

Ottaessaan käsiteltäväksi vakituiseen asumukseen kohdistettavaa teknistä kuuntelua koskevan lupa-asian on tuomioistuimen määrättävä kuuntelun kohteena olevan rikoksesta epäillyn ja muiden kuuntelun kohteeksi mahdollisesti joutuvien etuja valvomaan julkinen asiamies. Tämä julkinen asiamies on velvollinen huolellisesti, hyvää asianajotapaa noudattaen, valvomaan kuuntelun kohteena olevan rikoksesta epäillyn ja muiden kuuntelun kohteeksi mahdollisesti joutuvien etuja. Julkiseksi asiamieheksi on määrättävä suostumuksensa perusteella asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Julkiseksi asiamieheksi määrättävää on kuultava tehtävään määräämisestä. Julkisen asiamiehen tehtävää hoitava tai hoitanut ei saa oikeudettomasti paljastaa seikkaa, josta hän on tehtävää suorittaessaan saanut tiedon. Julkiselle asiamiehelle annettu määräys voidaan pätevästä syystä peruuttaa. Julkinen asiamies ei itse saa ilman tuomioistuimen lupaa laittaa toista henkilö sijaansa.

Telekuuntelua ja televalvontaa koskeva lupa voidaan antaa enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Luvassa tulee määritellä toimenpiteen kohteena oleva teleliittymä, teleosoite tai telepäätelaite ja henkilöt. Televalvontaa koskeva lupa voidaan myöntää koskemaan myös päätöstä edeltänyttä tiettyä aikaa, joka voi olla kuukautta pidempi. Tuomioistuin voi liittää lupaan muitakin rajoituksia ja ehtoja. Matkaviestimien sijaintitiedon hankkimista koskevassa luvassa on mainittava ajanjakso ja tukiasema, jota lupa koskee. Teknistä kuuntelua koskeva lupa tai päätös voidaan niin ikään antaa kerrallaan enintään yhdeksi kuukaudeksi. Teknistä tarkkailua koskevassa luvassa tai päätöksessä on mainittava ne henkilöt ja paikat sekä kulkuneuvot ja tavaraerät, joihin pakkokeino saadaan kohdistaa. Lupaan tai päätökseen voidaan liittää muitakin rajoituksia ja ehtoja.

Luvassa ja päätöksessä tulee mainita tutkinnanjohtaja, joka johtaa ja valvoo toimenpiteiden suorittamista ja vastaa siitä, että niiden yhteydessä noudatetaan, mitä tässä luvussa säädetään tai sen nojalla määrätään.

Nopeaa apua lakiasioihin.