Matkustuskieltoon määrätty henkilö ei saa poistua päätöksessä mainitulta paikkakunnalta tai alueelta. Häntä voidaan vastaavasti myös kieltää oleskelemasta tai liikkumasta tietyllä päätöksessä mainitulla alueella. Päätöksessä voidaan kuitenkin edellisen estämättä antaa lupa poistua siinä määrätyltä paikkakunnalta tai alueelta työssäkäyntiä varten tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Matkustuskiellosta päättävä viranomainen saa antaa matkustuskieltoon määrätylle tärkeästä syystä tilapäisen poistumisluvan. Tilapäisen poistumisluvan antamista koskeva asia saadaan käsitellä käräjäoikeuden kansliassa. Ennen luvan antamista on kuultava syyttäjää.

Matkustuskieltoon määrätty voidaan niin ikään velvoittaa olemaan tiettyinä aikoina tavattavissa asunnossaan tai työpaikallaan; taikka, velvoittaa ilmoittautumaan tiettyinä aikoina poliisille; taikka, velvoittaa oleskelemaan laitoksessa tai sairaalassa, jossa hän ennestään on tai johon hänet otetaan.

Matkustuskieltoon määrätylle ei saa myöntää passia. Mikäli hänelle on myönnetty passi, on hänen luovutettava se kiellon voimassaoloajaksi poliisin haltuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.