Esitutkinnan aikana matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ennen päätöksen tekemistä on asiasta ilmoitettava syyttäjälle, joka voi ottaa päätettäväkseen kysymyksen matkustuskiellosta. Kun asia esitutkinnan päätyttyä on siirretty syyttäjälle, päättää matkustuskieltoa koskevasta asiasta syyttäjä. Vastaava soveltuu myös tuomioistuimen hylättyä kieltoon määrätyn vaatimuksen kiellon purkamisesta. Syytteen nostamisen jälkeen matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää tuomioistuin. Tuomioistuin saa tällöin määrätä syytetyn matkustuskieltoon vain syyttäjän vaatimuksesta.

Tuomioistuin saa vangitsemisvaatimusta sekä vangittuna pitämistä koskevaa asiaa käsitellessään säädetyin edellytyksin määrätä epäillyn vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon. Tällöin tuomioistuin päättää tätä matkustuskieltoa koskevasta asiasta myös ennen syytteen nostamista. Vangitsemispäätöksestä tehdyn kantelun johdosta määrättyä matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää edellisestä poiketen vangitsemispäätöksen tehnyt tuomioistuin.

Nopeaa apua lakiasioihin.