Peitetoiminnalla tarkoitetaan jatkuvaa tai toistuvaa henkilöön tai henkilöryhmään taikka tämän toimintaan kohdistuvaa tiedonhankintaa soluttautumalla. Poliisilla on oikeus peitetoimintaan, mikäli tämä on tarpeen laissa tarkoitetun vakavan rikollisen toiminnan, poislukien törkeä tulliselvitysrikos, tai sen rangaistavan yrityksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi ja tiedonhankinnan kohteena olevan käyttäytymisen perusteella tai muutoin on perusteltu aihe epäillä kyseisen toimijan syyllistyvän sanottuun rikokseen. Peitetoiminta asunnossa on sallittua, mikäli sisäänkäynti asuntoon tai oleskelu asunnossa tapahtuu asuntoa käyttävän aktiivisella myötävaikutuksella. Peitetoiminnasta päättää poliisilaitoksen, keskusrikospoliisin tai suojelupoliisin päällikkö, taikka hänen määräämänsä päällystöön kuuluva poliisimies. Peitetoiminnasta päättäneen poliisiyksikön on laadittava toiminnasta selvitys sisäasiainministeriölle, joka antaa vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen peitetoiminnan ja valeoston käytöstä.

Valeostolla tarkoitetaan rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi tai rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi poliisin tekemää ostotarjousta tai näyte-erän luonteiseksi katsottavan esineen, aineen tai omaisuuden ostoa, ellei rikoksen estäminen, paljastaminen tai selvittäminen tai rikoksella saadun hyödyn takaisin saaminen välttämättä vaadi näyte-erää suuremman erän taikka esineen, aineen tai omaisuuden ostamista tiettynä kokonaisuutena. Poliisilla on oikeus valeostoon, mikäli tämä on välttämätöntä kätkemisrikoksen tai varkauden taikka sellaisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, tai tällaisen rikoksen johdosta laittomasti hallussa pidetyn tai kaupatun esineen, aineen taikka omaisuuden löytämiseksi tai tällaisella rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi. Valeostosta päättää sisäasiainministeriön asetuksella säädetyn poliisiyksikön päällikkö. Valeostosta päättäneen poliisiyksikön on laadittava toiminnasta selvitys sisäasiainministeriölle, joka antaa vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen peitetoiminnan ja valeoston käytöstä.

Mikäli poliisihallitus antaa määrätylle virkamiehelle lain nojalla valtuudet esitutkinnan toimittamiseen, se saa samalla antaa hänelle oikeuden käyttää pakkokeinoja lain mukaisesti määräyksessä mainitussa laajuudessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.