Kyseisten pakkokeinojen käytöstä on laadittava pöytäkirja. Kyseiseen pöytäkirjaan on merkittävä telekuuntelun osalta kuunteluluvan antanut tuomioistuin ja luvan antopäivä, kuunneltavan henkilötiedot ja kuunneltava teleliittymä, tutkittavana oleva rikos, luvan voimassaoloaika ja luvan mahdolliset muut ehdot, laissa tarkoitettu tutkinnanjohtaja, telekuuntelun kuuntelun alkamis- ja päättymisajankohdat, telekuuntelun vuoksi toteutettujen kytkemistoimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja, kuuntelun johdosta syntyneiden tallenteiden laissa tarkoitetun tarkastuksen suorittanut virkamies sekä tiedot tallenteiden tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja tallenteiden säilyttämisestä, tieto siitä, milloin ja miten kuuntelusta on ilmoitettu luvan myöntäneelle tuomioistuimelle ja rikoksesta epäillylle sekä ilmoitus kuuntelun lopettamisesta.

Televalvonnan osalta pöytäkirjaan tulee niin ikään merkitä valvontaluvan antanut tuomioistuin ja luvan antopäivä, valvottavan henkilötiedot ja valvottava teleliittymä, tutkittavana oleva rikos, luvan voimassaoloaika ja luvan mahdolliset muut ehdot, laissa tarkoitettu tutkinnanjohtaja, teleliittymän tilapäisen sulkemisen alkamis- ja päättymisajankohta, laissa tarkoitettujen tunnistamistietojen hankkimisen perusteet, päätöksen tehnyt virkamies sekä se, milloin ja miten laissa tarkoitetuissa tapauksissa tunnistamistietojen hankkimisesta on ilmoitettu luvan myöntäneelle tuomioistuimelle ja rikoksesta epäillylle.

Teknisen tarkkailun osalta tulee pöytäkirjaan merkitä tarkkailun alkamista koskeva päätös ja sen jatkamista koskeva lupa sekä päätöksen tehnyt ja luvan antanut virkamies sekä tarkkailtavan henkilötiedot ja tarkkailtava teleliittymä, tutkittavana oleva rikos, luvan voimassaoloaika ja luvan mahdolliset muut ehdot, laissa tarkoitettu tutkinnanjohtaja, teknisen tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohdat, tarkkailun johdosta syntyneiden tallenteiden laissa tarkoitetun tarkastuksen suorittanut virkamies sekä tiedot tallenteiden tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja tallenteiden säilyttämisestä sekä tieto siitä, milloin ja miten tarkkailusta on ilmoitettu luvan myöntäneelle tuomioistuimelle ja rikoksesta epäillylle sekä ilmoitus tarkkailun lopettamisesta epäillylle.

Nopeaa apua lakiasioihin.