Milloin tuomioistuin on päättänyt takavarikoimisesta tai määrännyt takavarikoidun omaisuuden omistajan kumoavasta vaatimuksesta huolimatta antamallaan päätöksellä takavarikon pidettäväksi voimassa, taikka milloin oikeudenkäynnissä on esitetty takavarikoituun esineeseen kohdistuva vaatimus, päättää takavarikon kumoamisesta kuitenkin tuomioistuin. Tuomioistuimen on syyteasian ratkaistessaan päätettävä, onko takavarikko pidettävä edelleen voimassa, kunnes asiasta toisin määrätään.

Nopeaa apua lakiasioihin.