Esine, asiakirja tai data voidaan takavarikoida vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä, mikäli se voi olla todisteena pyynnön esittäneen vieraan valtion viranomaisen käsiteltävänä olevassa rikosasiassa, taikka mikäli se on rikoksella joltakulta viety. Esine voidaan niin ikään takavarikoida, mikäli se on vieraan valtion tuomioistuimen antamalla päätöksellä julistettu rikoksen johdosta menetetyksi, taikka mikäli voidaan aiheellisesti olettaa, että esine tullaan julistamaan rikoksen johdosta menetetyksi vieraan valtion viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa.

Takavarikoimisesta päättäneen viranomaisen on viikon kuluessa saatettava takavarikoimista koskeva päätös sen paikkakunnan käräjäoikeuden vahvistettavaksi, missä takavarikointi on toimitettu. Päättäessään vahvistaa takavarikon on tuomioistuimen samalla asetettava määräaika, jonka takavarikko on voimassa. Tuomioistuin saa takavarikoimisesta päättäneen viranomaisen ennen määräajan päättymistä tekemästä pyynnöstä pidentäätätä määräaikaa. Takavarikosta voi päättää myös muu laissa määrätty tuomioistuin. Syyttäjän on tarvittaessa ilmoitettava takavarikkoa koskevasta päätöksestä takavarikkoasiaa aiemmin käsitelleelle viranomaiselle.

Mikäli esine tai asiakirja on takavarikoitu käytettäväksi todisteena vieraan valtion viranomaisen käsiteltävänä olevassa rikosasiassa, voi tuomioistuin takavarikoimisesta päättäneen viranomaisen pyynnöstä päättää, että kyseinen esine tai asiakirja saadaan tarvittaessa luovuttaa pyynnön esittäneen vieraan valtion viranomaiselle velvoituksin, että esine tai asiakirja on palautettava sen jälkeen kun sitä ei enää tarvita todisteena asiassa. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että esinettä tai asiakirjaa ei tarvitse palauttaa, mikäli tämän palauttaminen olisi ilmeisesti epätarkoituksenmukaista. Euroopan unionin jäsenvaltiosta saapuneen omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämispyynnön osalta noudatetaan mitä laissa tarkemmin säädetään. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuimelle tehtävän luovuttamispyynnön voi esittää syyttäjä tai esitutkintaviranomainen.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.