Telekuuntelu saadaan toteuttaa silloin, kun on syytä epäillä jotakuta joukkotuhonnasta, joukkotuhonnan valmistelusta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, kemiallisen aseen kiellon rikkomisesta, biologisen aseen kiellon rikkomisesta, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta, sotaan yllyttämisestä, maanpetoksesta, törkeästä maanpetoksesta, vakoilusta, törkeästä vakoilusta, turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, luvattomasta tiedustelutoiminnasta, valtiopetoksesta, törkeästä valtiopetoksesta, valtiopetoksen valmistelusta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, taposta, murhasta, surmasta, törkeästä vapaudenriistosta, ihmiskaupasta, törkeästä ihmiskaupasta, panttivangin ottamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kätkemisrikoksesta, ammattimaisesta kätkemisrikoksesta, törkeästä rahanpesusta, tuhotyöstä, liikennetuhotyöstä, törkeästä tuhotyöstä, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehdystä rikoksesta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen, terrorismin rahoittamisesta, törkeästä vahingonteosta, törkeästä kiskonnasta, törkeästä rahanväärennyksestä, törkeästä ympäristön turmelemisesta, törkeästä huumausainerikoksesta taikka edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä.

Telekuuntelussa rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kuunnella ja tallentaa televiestejä, joita epäilty lähettää hallussaan olevasta tai oletettavasti muuten hänen käyttämästään teleliittymästä, teleosoitteesta tai telepäätelaitteesta. Viranomaiselle annetaan niin ikään lupa kuunnella ja tallentaa tällaiseen teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevia epäillylle tarkoitettuja viestejä. Saatavilla tiedoilla on voitava olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle.

Lupa telekuunteluun voidaan siinä vastaavin edellytyksin antaa myös silloin, kun on syytä epäillä jotakuta liike- tai ammattitoimintaan liittyvästä sellaisesta törkeästä lahjuksen antamisesta, törkeästä kavalluksesta, törkeästä veropetoksesta, törkeästä avustuspetoksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä, törkeästä velallisen petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta, törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, törkeästä säännöstelyrikoksesta, törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai törkeästä kurssin vääristämisestä, edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä taikka törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Edellytyksenä tälle on, että rikoksella tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja että rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti.

Lupa telekuunteluun voidaan samoin edellytyksin antaa myös, mikäli on syytä epäillä jotakuta törkeästä parituksesta, jossa tavoitellaan erityisen suurta hyötyä ja rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai jossa aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä tai jossa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi, taikka edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä.

Telekuuntelun edellytyksenä on, että nimenomaisesti kyseistä henkilöä jota kuunnellaan, voidaan epäillä rikoksesta joka täyttää telekuuntelun oikeutuksen edellytykset. Telekuuntelua ei saa ulottaa muuhun henkilöön, jota ei tällaisesta rikoksesta voida epäillä.

Telekuuntelua ei saa kohdistaa epäillyn ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa tai epäillyn ja laissa tarkoitetun papin välisiin keskusteluihin. Telekuuntelua ei myöskään saa kohdistaa epäillyn ja henkilön joka on tai on ollut avioliitossa tai on kihloissa epäillyn kanssa väliseen keskusteluun, eikä epäillyn ja tämän suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevan sukulaisen tai henkilön joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön väliseen keskusteluun, eikä epäillyn ja tämän sisarusten tai näiden aviopuolisoiden tai epäillyn ja tämän ottovanhempien tai ottolasten välisiin keskusteluihin. Poikkeuksena on tilanne, jossa esitutkinta koskee rikosta, josta saattaa seurata kuusi vuotta vankeutta tai sitä ankarampi rangaistus taikka tällaisen rikoksen yritystä tai osallisuutta siihen. Sama koskee keskusteluja joiden toisena osapuolena toimii lääkäri, apteekkari tai kätilö tai heidän apulaisensa, taikka henkilö joka on toimittanut yleisön saataville joukkoviestinnässä viestin ja jolla on oikeus vaieta viestin tietojen alkuperästä. Mikäli kuuntelun aikana ilmenee, että kysymyksessä on mainittujen henkilöiden välinen keskustelu, on toimenpide keskeytettävä ja mahdolliset tallenteet tai muistiinpanot välittömästi hävitettävä.

Teleyrityksen on suoritettava televerkkoon telekuuntelun edellyttämät kytkennät sekä annettava tutkinnanjohtajan käyttöön telekuuntelun toimeenpanoa varten tarpeelliset tiedot, välineet ja henkilöstö. Esitutkinnan toimittajalla sekä toimenpiteen suorittajalla ja avustavalla henkilöstöllä on telekuuntelua varten tarpeellisen yhteyden kytkemiseksi oikeus päästä myös muihin kuin teleyrityksen hallinnassa oleviin tiloihin, ei kuitenkaan asuintiloihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.