Televalvonta saadaan toteuttaa silloin, kun on syytä epäillä jotakuta rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta tai automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuneesta rikoksesta, joka on tehty telepäätelaitetta käyttäen, parituksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, laittomasta uhkauksesta tai huumausainerikoksesta tai edellä mainittujen rikosten rangaistavasta yrityksestä, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta tai törkeästä tulliselvitysrikoksesta.

Televalvonnassa rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan antaa lupa kohdistaa televalvontaa epäillyn hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleliittymään, teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen taikka hankkia epäillyn hallussa olevan tai hänen oletettavasti muuten käyttämänsä matkaviestimen sijaintitiedot taikka tilapäisesti sulkea tällainen liittymä tai laite, mikäli televalvonnalla saatavilla tiedoilla taikka teleliittymän tai telepäätelaitteen sulkemisella voidaan olettaa olevan rikoksen selvittämiselle erittäin tärkeä merkitys.

Rikoksen esitutkintaa toimittavalle viranomaiselle voidaan asianomistajan suostumuksella antaa lupa kohdistaa televalvontaa tämän hallussa olevaan tai muuten käyttämään teleliittymään tai teleosoitteeseen siltä osin kuin se on tarpeen edellä tarkoitetun rikoksen selvittämiseksi. Mikäli esitutkinta koskee rikosta, jonka johdosta joku on saanut surmansa, ei luvan myöntäminen edellytä surmatun oikeudenomistajien suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.