Mikäli vakuustakavarikon tai hukkaamiskiellon edellytykset ilmeisesti ovat olemassa eikä asia siedä viivytystä, saa tutkinnanjohtaja tai syyttäjä laittaa siinä mainittua omaisuutta väliaikaisesti hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon, kunnes tuomioistuin on päättänyt asiasta. Tämä toimenpide peräytyy, mikäli vaatimusta hukkaamiskiellosta tai vakuustakavarikosta ei ole tehty tuomioistuimelle viikon kuluessa väliaikaisen määräyksen antamisesta. Mikäli väliaikainen hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko olisi riittävän pantin tai takauksen johdosta taikka muuten kumottava ennen kuin tuomioistuin on alkanut käsitellä asiaa, on tutkinnanjohtajan tai syyttäjän kumottava väliaikaistoimenpide.

Tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on merkinnän tekemiseksi kiinnitysrekisteriin heti ilmoitettava kiinteän omaisuuden väliaikaisesta hukkaamiskiellosta ja sen kumoamisesta omaisuuden sijaintipaikkakunnan tuomioistuimelle. Tutkinnanjohtajan tai syyttäjän on niin ikään ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle myös väliaikaistoimenpiteen peräytymisestä sekä päätöksestä, jolla tuomioistuin on hylännyt vaatimuksen väliaikaistoimenpiteen kohteena olleen omaisuuden laittamisesta hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon.

Mikäli edellä tarkoitettu syyttäjän päätös on lähetetty toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon laissa tarkoitettuna jäädyttämispäätöksenä, peräytyy toimenpide kuitenkin vasta silloin, mikäli vaatimusta hukkaamiskiellosta tai vakuustakavarikosta ei ole tehty tuomioistuimelle viikon kuluessa siitä, kun syyttäjä on saanut tiedon väliaikaistoimenpiteen täytäntöönpanosta. Syyttäjän on ilmoitettava peräytymisestä välittömästi sille toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jolle väliaikaistoimi on lähetetty täytäntöönpantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.