Pidätetyn vangitsemista koskevan asian käsittely saadaan lykätä ainoastaan erityisestä syystä. Kolmea päivää pidemmäksi asian käsittely saadaan lykätä ainoastaan pidätetyn itsensä pyynnöstä. Pidättäminen jatkuu vangitsemisasian seuraavaan käsittelyyn, ellei tuomioistuin asiassa toisin määrää.

Vangitsemisasian käsittelyssä on tuomioistuimelle esitettävä selvitys siitä, että vangitsemiseen on olemassa edellytykset. Tutkittavana olevasta rikoksesta ei saa esittää tämän sekä vangittavaksi vaaditun vangitsemisvaatimuksen johdosta esittämän lisäksi muuta selvitystä, ellei tuomioistuin katso olevan siihen erityistä syytä.

Vangitsemispäätöksessä on mainittava lyhyesti tiedot rikoksesta, josta vangittua epäillään, sekä kyseisen vangitsemisen peruste. Päätös on julistettava heti käsittelyn päätyttyä. Mikäli vaatimus pidätetyn vangitsemisesta hylätään, on pidätetty määrättävä päästettäväksi vapaaksi heti.

Mikäli päätös vangitsemisasiassa perustuu odotettavissa olevaan lisäselvitykseen, on vangitsemisvaatimuksen tekijän ilmoitettava viipymättä lisäselvityksen valmistumisesta vangitsemisasian uudelleen käsittelevälle tuomioistuimelle. Tuomioistuimen on otettava vangitsemisasia uudelleen tutkittavaksi viipymättä ja viimeistään viikon kuluttua vangitsemispäätöksestä. Ellei vangitsemiseen ole tässä vaiheessa lisäselvitys huomioon ottaen vaadittavia edellytyksiä, on vangittu määrättävä päästettäväksi vapaaksi heti.

Kun tuomioistuin on määrännyt vangittavaksi epäillyn, joka ei ole ollut läsnä asiaa käsiteltäessä, on määräyksen täytäntöönpanosta viipymättä ilmoitettava tälle tuomioistuimelle. Vangitsemisasia on otettava tuomioistuimessa uudelleen tutkittavaksi viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua siitä, kun epäilty on vangitsemismääräyksen johdosta menettänyt vapautensa. Mikäli vangitsemisvaatimus ja syyte käsitellään eri tuomioistuimissa, on vangitsemisvaatimuksen tekijän ilmoitettava vangitsemisasian käsittelevälle tuomioistuimelle siitä, missä tuomioistuimessa syyte tullaan käsittelemään. Vangitsemisvaatimuksen käsitelleen tuomioistuimen on heti ilmoitettava vangitsemispäätöksestään syytteen käsittelevälle tuomioistuimelle.

Nopeaa apua lakiasioihin.