Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita tiettyjen edellytysten täyttyessä. Edellytyksenä vangitsemiselle on, että rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta tai että rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän joko lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa taikka muuten vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa, tai, jatkaa rikollista toimintaa. Vangitseminen saadaan toteuttaa myös, mikäli epäilty on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon taikka mikäli hänellä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Kun jotakuta on syytä epäillä rikoksesta, saadaan hänet vangita, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, mikäli vangitsemiseen muutoin on olemassa edellytykset ja vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Milloin epäilty on vangittu edellä esitetyn nojalla, on häntä koskeva vangitsemisasia käsiteltävä uudelleen viimeistään viikon kuluttua vangitsemisesta. Vangitsemisvaatimuksen tekijän pyynnöstä tuomioistuin voi siirtää vangitsemisasian uudelleen käsittelyn syyteasiassa toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jolloin tuomioistuimen on heti ilmoitettava päätöksestään tälle toiselle tuomioistuimelle.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty, jonka luovuttamista Suomeen tullaan pyytämään, saadaan vangita, mikäli rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja mikäli epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden, luovuttamispyyntöön sisällytettävien rikosten määrän tai laadun taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella on syytä epäillä, ettei hän saavu vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteitä varten.

Nopeaa apua lakiasioihin.