Vangitsemisasiassa annettuun päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. Vangittu saa kuitenkin kannella päätöksestä. Kantelulle ei ole määräaikaa. Kantelu tulee käsitellä kiireellisenä. Ellei kantelua jätetä tutkimatta tai selvästi perusteettomana hylätä, on sen johdosta varattava asianomaiselle pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle tilaisuus vastauksen antamiseen hovioikeuden tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla, ellei tämä ole ilmeisesti tarpeetonta. Syytteen nostamiselle määrättyä aikaa ja määräajan pidentämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.