Vangitsemisvaatimuksen esitutkinnan aikana tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ennen vangitsemisvaatimuksen tekemistä on tästä ilmoitettava syyttäjälle, joka voi ottaa päätettäväkseen kysymyksen vangitsemisvaatimuksen tekemisestä. Kun asia on esitutkinnan päätyttyä siirretty syyttäjälle, päättää vangitsemisvaatimuksen tekemisestä syyttäjä. Tuomioistuin ei saa omasta aloitteestaan määrätä rikosasian vastaajaa vangittavaksi.

Vangitsemisvaatimuksesta on ilmoitettava pidätetylle ja hänen avustajalleen viipymättä. Vangitsemisvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta saadaan tehdä myös suullisesti tai puhelimitse, joskin näin tehty vaatimus on viipymättä vahvistettava kirjallisesti. Vangitsemisvaatimus saadaan tehdä suullisesti syytteen käsittelyn yhteydessä. Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Vangitsemisvaatimus on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä. Pidätettyä koskeva vaatimus on otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.