Mikäli henkilö toimeenpanee arpajaiset ilman lupaa; taikka, käyttää arpajaisten tuotot olennaisesti vastoin arpajaisten toimeenpanoon annetussa luvassa tai tuottojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa annettua määräystä; taikka, laiminlyö arpajaisten toimeenpanoon kuuluvan tilitysvelvollisuuden; taikka, rikkoo muuta arpajaisista laissa säädettyä kieltoa; toimeenpanee laissa tarkoitetut pienarpajaiset, vaikkei täytä laissa säädettyjä arpajaisten toimeenpanijaa koskevia edellytyksiä, katsotaan hänen syyllistyvän arpajaisrikokseen. Arpajaisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.