Mikäli henkilö tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen lain vastaisesti tai ilman laissa tarkoitettua lupaa; taikka, toimeenpanee rahankeräyksen vastoin laissa säädettyä kieltoa järjestää rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto, tai toimeenpanna rahankeräys ketjukirjeen avulla tai siihen verrattavalla tavalla tai järjestää rahankeräys pyramidipelin muodossa tai järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään; taikka, toimeenpannessaan rahankeräyksen antaa keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja; taikka, antaa rahankeräyslaissa tarkoitetulle lupaviranomaiselle väärän tiedon sellaisesta asiasta, joka on omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan saantiin tai ehtoihin, tai salaa sellaisen asian, taikka luvan saatuaan jättää ilmoittamatta lupaviranomaiselle olosuhteiden muutoksesta, josta luvan myöntämisen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan; taikka, käyttää rahankeräyksellä saatuja varoja olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa tai varojen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa luvassa asetettuja ehtoja tai annettuja määräyksiä; taikka, laiminlyö laissa säädetyn tilitys- tai ilmoitusvelvollisuuden; taikka, toimii rahankeräyksen käytännön toimeenpanijana ilman laissa tarkoitettua määräystä, katsotaan hänen syyllistyvän rahankeräysrikokseen. Rahankeräysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.