Palvelusrikos sekä lievä ja törkeä palvelusrikos ovat tahallisia rikoksia. Tämä tarkoittaa, että tekijä syyllistyy sellaiseen rikokseen vain silloin, kun hän on toiminut tahallaan.

Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta, katsotaan teko tuottamukselliseksi palvelurikokseksi. Tahallisuutta lukuunottamatta teon tulee muutoin täyttää palvelusrikoksen taikka lievän tai törkeän palvelusrikoksen tunnusmerkistön.

Palvelusrikoksen tunnusmerkistöön kuuluu muun muassa velvollisuuden tai määräyksen täyttämättä jättäminen. Tällainen teko tulee rangaistavaksi tahallisena rikoksena, jos laiminlyönti on tahallista. Mikäli laiminlyönti johtuu huolimattomuudesta, kyseessä on tuottamuksellinen palvelusrikos. Sen sijaan esimerkiksi alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olemisen voidaan harvemmin katsoa johtuvan huolimattomuudesta.

Tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Tuottamuksellinen palvelusrikos oikeuskäytännössä

Tapauksessa KKO 2005:126 reserviläinen oli jäänyt saapumatta kertausharjoitukseen sen ajankohtaa koskeneen erehdyksensä vuoksi. Korkein oikeus katsoi, että hän ei ollut riittävän huolellisesti varmistunut harjoituksen ajankohdasta, ja hänet tuomittiin rangaistukseen tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Tapauksessa KKO 2008:42 pataljoonan komentajan ja komppanian päällikön katsottiin syyllistyneen tuottamukselliseen palvelusrikokseen, kun he olivat laiminlyöneet varmistautua siitä, että yön yli kestäneeseen marssikilpailuun osallistuneet varusmiehet saivat mahdollisuuden riittävään lepoon ennen lomallelähtöä.


Lue lisää palvelusrikoksesta sekä lievästä ja törkeästä palvelusrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.