Mikäli henkilö tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain vastaisesti valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä; taikka, laiminlyö laissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen; taikka, rikkoo viranomaisen antaman laissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon, katsotaan hänen syyllistyvän lääkerikokseen. Lääkerikoksesta tuomitaan myös se, joka, koskien eläinten lääkintää, tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti käyttää lääkkeitä, lääkeaineita tai muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita taikka eläinten lääkitsemisessä käytettäviä välineitä; taikka rikkoo viranomaisen antamaa määräystä, kieltoa tai haltuunottopäätöstä; taikka, rikkoo tunnistamista, merkitsemistä ja varoaikoja koskevat velvollisuutensa; taikka, laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa. Lääkerikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.