Lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä ja valvonnan toteuttamisesta säädetään tarkemmin lääkelaissa, EU:n säädösten nojalla annetuissa asetuksissa, sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä tai yleisen tai yksittäistapausta koskevissa määräyksissä.

Lääkerikokseen syyllistyy henkilö, joka tällaisen sääntelyn vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta:

  • valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä,
  • laiminlyö lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen tai
  • rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai Euroopan unionin neuvoston antaman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon.

Lääkerikos edellyttää tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Tapauksessa KKO 2015:66 A oli tilannut postitse Yhdysvalloista melatoniinia sisältäviä valmisteita, ja vedonnut siihen, että hän luuli tilaamaansa melatoniinivalmistetta ravintolisäksi. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että hän on menetellyt tahallaan, vaikka hänellä itsellään olisi ollut erilainen käsitys melatoniinia lääkkeenä koskevasta oikeudellisesta arvioinnista. A syyllistyi lääkerikokseen.

Lääkerikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläinten lääkitsemisestä koskevan sääntelyn vastaisesti

  • käyttää tai luovuttaa lääkkeitä, lääkeaineita tai muita eläinten käsittelyssä käytettäviä aineita taikka eläinlääkinnässä käytettäviä laitteita tai tarvikkeita,
  • rikkoo viranomaisen antamaa määräystä, kieltoa tai haltuunottopäätöstä,
  • rikkoo tunnistamista, merkitsemistä ja varoaikoja koskevat velvollisuutensa tai
  • laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa.

rangaistus ja suhde muihin säännöksiin

Lääkerikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Lääkerikosta koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan vain, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. Mikäli teko täyttää jonkun toisen teon tunnusmerkistön, henkilö voidaan tuomita siitä teosta. Sama aine voidaan luokitella esimerkiksi luokitella sekä lääkkeeksi että dopingaineeksi. Jos kyseessä on tällainen aine, kyseessä voi olla dopingrikos.


Lue lisää luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.