Mitä lakeja sinun on hyvä tuntea, jos harrastat tai harjoitat arvopaperikauppaa?

Arvopaperimarkkinalaissa on säännökset arvopaperien saattamisesta yleiseen liikkeeseen, arvopaperien vaihdannasta ja selvitystoiminnasta sekä julkisesta kaupankäynnistä arvopapereilla.

Arvopaperimarkkinalaki säätelee mm. arvopaperien markkinoijan tiedonantovelvollisuutta, arvopaperipörssitoiminnan ja selvitysyhteisötoiminnan harjoittamisen edellytyksiä sekä menettelytapoja arvopaperikaupassa ja sijoituspalveluita tarjottaessa. Tärkeässä osassa ovat myös arvopaperimarkkinalain säännökset yhteisön sisäpiiristä, arvopaperimarkkinoiden valvonnasta sekä julkisesta ostotarjouksesta ja lunastusvelvollisuudesta. Arvopaperimarkkinoiden sääntelyä täydentävät valtiovarainministeriön asetukset mm. arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, tarjousesitteestä ja listalleottoesitteestä.

Arvopaperimarkkinalaki on arvopaperimarkkinoita säätelevä yleislaki. Erityislaki on mm. kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä sekä optioyhteisötoiminnan harjoittamisen edellytyksistä. Säännökset edellä mainituista sisältyvät lakiin kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä.

Sijoituspalveluiden ammattimaista tarjoamista varsinaisena elinkeinotoimintana säännellään laissa sijoituspalveluyrityksistä. Säännökset sijoituspalveluiden tarjoamisen edellytyksistä, sallitusta sijoituspalvelutoiminnasta sekä sijoituspalvelua tarjoavien yritysten pakollisesta jäsenyydestä sijoittajien korvausrahastossa sisältyvät lakiin sijoituspalveluyrityksistä. Mainittu laki koskee sijoituspalveluiden ammattimaista tarjoamista varsinaisena elinkeinotoimintana.

Harkitsetko osallistumista yhteisiin kiinteistösijoituksiin? Kiinteistörahastolaki koskee toimintaa, jossa yleisölle tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteisiin kiinteistösijoituksiin.

Laki arvo-osuusjärjestelmästä sisältää säännökset arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajayhteisöjen toiminnan harjoittamisen edellytyksistä, arvopaperien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä hallintarekisteristä. Arvo-osuusjärjestelmä muodostuu arvo-osuustileistä ja luetteloista sekä niille kirjatuista arvo-osuuksien omistajista.

Nopeaa apua lakiasioihin.