Voiko Arvopaperimarkkinoihin luottaa?

Arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden on noudatettava lakeja siinä maassa, jossa niiden kotipaikka sijaitsee. Yhdysvalloissa sääntely on tunnetusti ankaraa ja rangaistukset kovia esim. sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Suomessakin sääntely on joiltakin osin tiukempaa kuin mitä EU-säännökset vaatisivat. Myös sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi Suomessa joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin.

Arvopaperimarkkinalainsäädännön yksi tärkeimmistä tavoitteista on markkinoiden uskottavuus, tasapuolisuus ja luotettavuus.Yleisön luottamusta arvopaperimarkkinoihin heikentää erityisesti sisäpiiritiedon väärinkäyttö. Arvopaperimarkkinoilla toimivien sijoittajien ja kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön sisäpiirin välillä vallitsee eturistiriita. Sisäpiiritiedon väärinkäyttöön voi syyllistyä yhtiön johto, sisäpiiri.

Arvopaperimarkkinalain mukaan myös arvopaperimarkkinoita yleensä koskeva tieto voi olla sisäpiiritietoa, ei pelkästään yksittäistä liikkeeseenlaskijaa koskeva tieto. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ei ole tasa-arvoista muita markkinoilla toimivia kohtaan ja lain säännöksillä onkin pyritty varmistamaan, että kaikki sijoittajat olisivat tiedollisesti tasavertaisessa asemassa.

Sisäpiiritiedon väärinkäytön kielto samoin kuin omistusten julkisuus ja tiedonantovelvollisuus palvelevat tasapuolisuuden tavoitetta arvopaperimarkkinoilla. Luottamusta arvopaperimarkkinoihin pyritään vahvistamaan mm. harhaanjohtavan markkinoinnin ja tiedottamisen kiellolla, hyvän tavan vastaisen kaupan kiellolla, kaupankäyntirajoituksilla sekä kurssin vääristämisen kiellolla ja ilmoitusvelvollisuuksilla.

Nopeaa apua lakiasioihin.