Mitä velvollisuuksia arvopaperinvälittäjällä on?

Arvopaperinvälittäjän on hoidettava asiakassuhteensa huolella ja toimeksiantojen hoitamisessa on huomioitava asiakkaan etu. Arvopaperinvälittäjän on toteutettava pörssiarvopaperia ja markkina-arvopaperia koskevaa välitystoimeksianto arvopaperipörssin pörssilistalla tai muussa julkisessa kaupankäynnissä. Asiakkaan kanssa voidaan sopia toisin tai asiakkaan etu saattaa erityisestä syystä muuta vaatia. Toimeksianto on hoidettava ilman aiheetonta viivytystä.

Arvopaperinvälittäjällä on tiedonantovelvollisuus. Asiakkaalle on annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa hänen päätöksentekoonsa. Liike- tai ammattisalaisuuksia ei tarvitse paljastaa. Ammattimaista sijoittajaa kohtaan tiedonantovelvollisuutta ei samassa laajuudessa ole.

Arvopaperinvälittäjän on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja eturistiriitatilanteita on pyrittävä välttämään. Jos ristiriitoja syntyy, asiakasta on kohdeltava hyvän tavan mukaisesti. Oman tai muun sijoittajan taikka liikkeeseenlaskijan edun ei saa antaa vaikuttaa annetun ohjeen sisältöön tai toimeksiannon suorittamistapaan.

Arvopaperinvälittäjän on hoidettava samaa arvopaperia koskevat myynti- tai ostotoimeksiannot niiden saapumisjärjestyksessä, mikäli arvopaperien määrästä, asiakkaan kanssa sovituista hintarajoista tms. seikoista ei muuta johdu.

Ilman asiakkaan antamaa erillistä kirjallista lupaa ei arvopaperinvälittäjä saa pantata tai omaan lukuunsa luovuttaa välittämäänsä arvopaperia.

Nopeaa apua lakiasioihin.