Mitä rangaistuksia arvopaperimarkkinalain noudattamatta jättämisestä voi seurata?

Luvattomasta kaupankäyntimenettelyn järjestämisestä arvopapereille voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rangaistus tuomitaan sille, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta järjestää julkista kaupankäyntiä tai muuta ammattimaisesti järjestettyä kaupankäyntimenettelyä arvopapereilla vastoin arvopaperimarkkinalakia. Teko voidaan jättää arvopaperimarkkinalain nojalla rankaisematta, jos teko on vähäinen tai siitä on muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus.

Luvattomasta selvitysyhteisön toiminnan harjoittamisesta voidaan arvopaperimarkkinalain mukaan niin ikään tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Perusteet rangaistuksen määräämiselle tai määräämättä jättämiselle arvopaperimarkkinlain mukaan ovat samat kuin edellä.

Arvopaperimarkkinarikkomuksesta voidaan arvopaperimarkkinalain mukaan tuomita sakkoon mm. se, joka laiminlyö laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden, ilmoitusvelvollisuuden, julkistamisvelvollisuuden tai muuten tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo arvopaperimarkkinalain säännöksiä. Rangaistus voidaan jättää muiden säännösten varaan, jos teko on vähäinen tai jos teosta on säädetty ankarampi rangaistus muualla laissa.

Arvopaperimarkkinoita koskevan salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voidaan arvopaperimarkkinalain mukaan niinikään tuomita rangaistukseen, ellei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.