Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuutensa, kun se ylittää tai alittaa tietyn rajan. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa paitsi yhtiölle myös rahoitustarkastukselle. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa, kun se ylittää tai vähenee alle kahdeskymmenesosan, kymmenesosan, kolmen kahdeskymmenesosan, viidesosan, neljäsosan, kolmasosan, puolet tai kahden kolmasosan sellaisen suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Ilmoitus on tehtävä jo ennakolta, jos osakkeenomistaja tai osakkeenomistajaan rinnastettava henkilö on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa jonkin edellä mainitun raja-arvon saavuttamiseen.

Ilmoitus omistusosuudesta on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja tulee tietämään menettelystä, jossa hänen omistusosuutensa rikkoo säädetyn rajan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään sopimuksen tekopäivänä, jos osakkeenomistaja on osallisena jossakin järjestelyssä, joka johtaa omistusosuuden raja-arvot ylittäviin muutoksiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.