Korvausta ei voi saada ollenkaan, jos vakuutettu on itse tahallisesti aiheuttanut henkilövakuutuksen tai vahinkovakuutuksen mukaisen vahingon.

Tahallisuus tarkoittaa sitä, että vakuutettu on teoillaan tarkoittanut saada aikaan vakuutustapahtuman. Tahallisuudella tarkoitetaan myös sitä, että vakuutettu on ainakin olosuhteet huomioiden tajunnut, että hänen menettelystään hyvin todennäköisesti voi seurata vakuutustapahtuma. Sillä ei ole merkitystä, onko vahinko aiheutettu nimenomaan vakuutuskorvauksen saamiseksi vai ei.

Henkilövakuutusten ja vahinkovakuutusten osalta vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa korvauksia myöskään silloin, kun vakuutuksen ottaja on rikkonut tiedonantovelvollisuuttaan jo ennen vakuutuksen myöntämistä. Tästä on kyse, jos vakuutuksenottaja on jo ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tietoja vakuutusyhtiölle tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Edellytyksenä henkilövakuutusten osalta on, että vakuutusyhtiö ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat tiedot olisi annettu. Taustalla on ajatus, että vakuutuksen ottaja tietää vakuutusyhtiötä paremmin ne riskit, joiden toteutumisen varalta vakuutus otetaan. Ideana on torjua se, että vakuutuksenottaja ei käytä tätä tietoa hyväkseen tehdessään vakuutussopimusta.

Vakuutuskorvausta ei voi saada, jos korvauksen hakija ei määräajassa esitä korvausvaatimusta vakuutusyhtiölle sattuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.