Tilintarkastusvelvollisuus sisältää velvollisuuden valita tilintarkastaja. Tilintarkastajaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse valita, ellei taseen loppusumma ylitä 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylitä 200 000 euroa tai palveluksessa on keskimäärin henkilöitä kolme tai vähemmän. Näistä tosin voidaan säätää toisin erityislaeissa.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta myös tietyissä tilanteissa toimintaansa aloittavissa yhteisöissä.

Tilintarkastus on mahdollistettu mm. velvollisuudella toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajalle.

PRH voi määrä tilintarkastajan

Patentti- ja rekisterihallituksen on ilmoituksesta määrättävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos tilintarkastajaa ei lain vaatimalla tavalla ole valittu. Tilintarkastajan määrääminen voi tulla kysymykseen myös silloin, kun tilintarkastajalla ei ole vaadittua kelpoisuutta tai tehtävän edellyttämää riippumattomuuta. Tilintarkastajan määrääminen voi tulla kysymykseen myös silloin, kun yhtiöjärjestystä, yhtiön sääntöjä tai yhtiösopimusta on rikottu tilintarkastajien lukumäärän tai kelpoisuuden osalta.

Mihin tilintarkastus kohdistuu?

Tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu.


Lue lisää osakeyhtiön tilintarkastajasta ja pörssiyhtiön tilintarkastajasta.

Lähde §: tilintarkastuslaki


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.