Todistajan kutsuminen rikosasiassa tapahtuu yleensä ensin esitutkintavaiheessa kuulusteluun ja tämän jälkeen tuomioistuinkäsittelyyn. Todistaja on asianosaispiirin ulkopuolinen henkilö, jolla on usein ratkaisevaa asian tosiseikkoihin vaikuttavaa tietoa.

Todistajan kutsuminen esitutkintaan

Esitutkinnassa selvitetään mm. se onko tapahtunut rikos. Siinä selvitetään myös rikoksen osalliset, aiheutettu vahinko ja rikoshyöty. Todistaja kutsutaan esitutkintaan yleensä soitolla tai kirjeellä. Jutun tutkii ja kuulustelun tekemisestä vastaa tutkiva poliisipiiri. Jos kuulustelu on yksinkertainen ja selvä, eikä vaadi pitkällistä perehtymistä voidaan kuulustelu tehdä myös virka-apuna todistajan kotipaikan poliisiasemalla. Puhelinkuulustelu on mahdollista jos tutkija katsoo, ettei siitä aiheudu haittaa ja ettei se vaaranna tutkinnan luotettavuutta. Tällaisessa tilanteessa kuulustelu voidaan antaa myös muulla tiedonsiirtovälineellä.

Todistajan kutsuminen tuomioistuinkäsittelyyn

Jos todistajaksi nimetty on oikeudessa saapuvilla voidaan hänet määrätä heti todistamaan. Muuten todistaja on säädetyllä tavalla kutsuttava. Kutsumisesta vastaa tuomioistuin. Kutsu on annettava todistajalle henkilökohtaisesti tiedoksi. Käytettävissä olevat tiedoksiantotavat ovat postitiedoksianto, tiedoksianto kirjeellä luottamusedellytyksin vastaanottotodistuksen kera ja haastetiedoksianto. Todistajalle asetetaan yleensä uhkasakko, jonka uhalla oikeuteen on määrättynä päivänä ja määrättynä aikana saavuttava.

Kutsusssa ilmoitetaan asia, istuntopaikka ja -aika. Matka- ja toimeentulokustannuksista on todistajalla oikeus saada korvaus.

 

katso:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

esitutkintalaki

oikeudenkäymiskaari

Nopeaa apua lakiasioihin.