Saako virkamiehellä olla sivutoimia?

Sivutoimella tarkoitetaan virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, joista virkamiehellä on oikeus kieltäytyä. Myös ammattia, elinkeinoa ja liikettä pidetään sivutoimena.

Virkamies saa pitää sivutointa tietyillä edellytyksillä. Sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen ei saa käyttää virka-aikaa. Jos sivutoimi vaatii virka-ajan käyttämistä, on sivutoimen harjoittamiseen virkatyön rinnalla saatava viranomaisen lupa. Tuomioistuimen tuomari ei saa pitää mitään sivutointa, ellei tuomioistuin hakemuksesta myönnä siihen lupaa.

Virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään ja sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimi ei saa kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Viranomainen voi myöntää sivutoimiluvan rajoitettuna tai määräajaksi ja sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos siihen ilmenee syytä.

Virkamiehen on tehtävä sivutoimesta ilmoitus työnantajanaan olevalle viranomaiselle. Viranomainen voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen edellä luetelluista syistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.